Chemistry Projected Schedule

Course Name Spring 17 Summer 17 Fall 17 Spring 18 Summer 18 Fall 18
CHEM 1050 Chemistry for Citizens
CHEM 1151K Survey Chem I
CHEM 1152K Survey Chem II
CHEM 1211K Principle Chem I
CHEM 1212K Principles of Chem II
CHEM 2100 Intermediate Organic Chem Lab I  
CHEM 2400 Organic Chem I
CHEM 2410 Organic Chem II  
CHEM 3110 Intermediate Organic Chem Lab II
CHEM 3400 Intermediate Organic Chemistry
CHEM 4000 Fund Chem Analysis-CTW
CHEM 4010 Chromatography
CHEM 4015 Separations in Bioscience  
CHEM 4050 Intro to NMR
CHEM 4110 Physical Chem I
CHEM 4120 Physical Chem 2  
CHEM 4150 Intro Biophysical Chem  
CHEM 4190 Spectroscopy  
CHEM 4210 Inorganic  
CHEM 4330 Advanced Synthesis  
CHEM 4400 Advanced Organic  
CHEM 4410 Bioorganic
CHEM 4430 Adv. Syn. Mechanism  
CHEM 4450 Molecular Modeling  
CHEM 4600 Biochemistry I
CHEM 4610 Biochemistry II    
CHEM 4630 Enzymology  
CHEM 4650 Nucleic Drug Design
CHEM 4670 P&T Biochemistry
CHEM 4850 Bioanlaytical I
CHEM 4860 Bioanalytical II  
CHEM 4871 Electrochemical
CHEM 4940 Seminar

 

= On Campus ***Also offered as an online course